Kapitał własny i zobowiązania – czyli o pasywach słów kilka.

Kapitał własny i zobowiązania – czyli o pasywach słów kilka.

Pasywa i aktywa to definicje, o których słyszał niemalże każdy z nas bez względu na branżę, z jaką jest związany. W uproszczeniu – pasywa to źródła pozwalające na finansowanie aktywów, czyli wszystkich zasobów finansowych, które w danym momencie posiada konkretna firma bądź jednostka gospodarcza.

Co to są pasywa?

Pasywa to wszelakie źródła finansowania danego biznesu, ściśle regulowane przez Ustawę o rachunkowości. Według niej, muszą one być wymienione tak, by były zgodne ze stopniem wymagalności, oraz odpowiednio podzielone. Pozwalają one udokumentować szczegółowy sposób, uzyskania przez daną firmę środków gospodarczych, dzięki którym nastąpił zakup aktywów. Pasywami nazywane są zobowiązania finansowe, danego biznesu, skutkujące koniecznością poniesienia przez niego wydatków pieniężnych na rzecz innego/innych podmiotów, oraz środki, które faktycznie firma posiada. W rozwiniętych i nieco bardziej zaawansowanych przedsiębiorstwach, mogą one stanowić swego rodzaju alternatywę dla kapitału własnego odpowiadającego za ich bezpośrednie finansowanie. Najpopularniejszym rodzajem pasywów, są zobowiązania z tytułu bieżących rachunków i posiadanych obligacji.

Rodzaje pasywów.

Wyróżnić możemy trzy najistotniejsze kategorie pasywów:

– zobowiązania krótkoterminowe, czyli takie, które uregulować należy w ciągu roku. Powinny być pod stałą kontrolą, która zapewni płatność na czas i utrzyma płynność finansową danego biznesu. Najprostszym przykładem tego rodzaju pasywów są bieżące rachunki w rozliczeniu comiesięcznym, podatek dochodowy, wynagrodzenia dla pracowników, oraz krótkoterminowe kredyty/chwilówki,

– zobowiązania długoterminowe, będące rodzajem długoterminowego finansowania firmy, polegającym głównie na wieloletnich pożyczkach/kredytach, dzięki którym możliwy jest zakup inwestycji, bądź realizacji projektów trwających powyżej roku. Do listy takich zobowiązań najczęściej wlicza się obligacje, podatek odroczony i hipoteki. Coraz częściej także w ich skład wchodzi leasing kapitałowy,

– zobowiązania warunkowe, stanowiące wszystkie świadczenie, jakie mogą pojawić się w wyniku bieżących i nieplanowanych zdarzeń w przedsiębiorstwie np.; ewentualne pozwy sądowe, odszkodowania, bądź gwarancje i związane z nimi koszta, które trzeba uiścić. Mają one zastosowanie wyłącznie w momencie, kiedy prawdopodobieństwo wystąpienia danego zdarzenie przekracza 50%.

Czy każda firma posiada pasywa?

Ewidencja pasywów w połączeniu z aktywami, to zjawisko występujące niemal w każdej księgowości firmowej. Każda spółka, musi mieć na uwadze zobowiązania, jakie na niej ciążą, by utrzymać płynność finansową. Najistotniejsze jest w tym wypadku, by wszelakie zaległości i długi spłacane były na czas, tak, aby nie naruszyć wiarygodności finansowej danego biznesu. Odpowiadając więc na pytanie – TAK, każda firma prowadząca pełną księgowość posiada pasywa.