Faktoring: czym jest, rodzaje i zalety

Faktoring: czym jest, rodzaje i zalety

Faktoring to cesja wierzytelności wykorzystywana przez firmy do zaliczkowania płatności i uzyskiwania natychmiastowej gotówki. Jest to usługa krótkoterminowego finansowania kapitału obrotowego skierowana do wszystkich firm, które generują pieniądze, niezależnie od ich sektora lub działalności. Pozwala uzyskać natychmiastową płynność finansową bez konieczności oczekiwania na spodziewaną datę odbioru pieniędzy od klientów, zwiększając w ten sposób ich przepływy pieniężne.

Kto bierze udział w faktoringu?

W operację faktoringu zaangażowane są trzy podmioty:

  • Cedent: firma, która generuje kredyt komercyjny i zleca usługę faktoringu.
  • Dłużnik: strona zobowiązana do zapłacenia faktury.
  • Podmiot faktoringowy: podmiot finansowy, który będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie operacji faktoringu.

Jak działa faktoring?

Tradycyjna operacja faktoringu jest przeprowadzana w następujący sposób: jest to operacja przeprowadzana przez firmę i podmiot finansowy, w ramach której cedują one, częściowo lub całkowicie, krótkoterminowe kredyty handlowe. W zamian za cesję tych należności, instytucja finansowa automatycznie wypłaca kwoty z faktur firmie wystawiającej faktury, potrącając niewielką część na odsetki i prowizje.

Jakie są rodzaje faktoringu?

Teraz, gdy już wiesz, co to jest faktoring, powinieneś wiedzieć, że zasadniczo istnieją dwa rodzaje faktoringu:

Faktoring bez regresu

Faktoring bez regresu pozwala firmom nie ponosić odpowiedzialności w przypadku, gdy dłużnik faktury nie jest w stanie zapłacić. Innymi słowy, jeśli te faktury, które zostały wystawione przez firmę i zatwierdzone do wypłaty przez podmiot, okażą się niezapłacone, firma, która zleca usługę faktoringu, nie ponosi odpowiedzialności za niewypłacalność swojego klienta, ale raczej to sam podmiot finansowy przyjmuje na siebie straty i procedury umożliwiające odzyskanie utraconych pieniędzy.

Faktoring z regresem

W tym rodzaju faktoringu podmiot jest odpowiedzialny jedynie za zarządzanie faktur klienta firmy, która zleca tę usługę oraz za finansowanie operacji. Różnica polega na tym, że firma finansowa nie przejmuje odpowiedzialności w przypadku braku płatności, ale to sam klient jest odpowiedzialny za niezapłaconą kwotę.

Jakie są zalety faktoringu?

Faktoring oferuje firmom cztery kluczowe korzyści:

  • Firma nie musi czekać na termin odbioru zlecenia, aby uzyskać płynność finansową. Nie musi nawet otrzymywać weksla od klienta w celu sfinansowania operacji. Uzyskiwania jest natychmiastowa płynność finansowa, gdy tylko ich praca zostanie zakończona.
  • Nie ponoszą ryzyka w przypadku niewypłacalności (w przypadku faktoringu bez regresu). Jeśli firma, która ma zapłacić klientowi, nie może tego zrobić z powodu braku płynności, ryzyko tej operacji spada na instytucję finansową.
  • Instytucja finansowa przejmuje ryzyko kursowe w przypadku, gdy faktura jest w walucie obcej.