Stres w nowym miejscu pracy

Stres w nowym miejscu pracy

Praca – udręka czy przyjemność?

Od zarania dziejów wiadomo, że praca stanowi nieodłączny element bytowania człowieka. Oczywiste jest również, że jej wykonywanie ma na celu uzyskanie korzyści, wytworów materialnych i niematerialnych. Podejście do samego znaczenia pracy zmieniało się na przestrzeni wieków. Przez wiele lat praca była dla ludzi udręką, zarówno utrapieniem, jak i warunkiem przeżycia. Nikt nie zastanawiał się nad możliwością uzyskiwania wszelkich dóbr poprzez połączenie pracy z przyjemnością. Z biegiem lat podejście do pracy stopniowo zmieniało się na korzyść pracujących tak, iż doszło do sytuacji, w której w dzisiejszych czasach ludzie nie odnajdujący się w swojej pracy bądź znudzeni jej wykonywaniem, dokonują zmiany poprzez przeniesienie się do takiej, która w większym stopniu będzie zaspakajać ich potrzeby i ambicje,

Wyzwania nowej pracy

Każde podjęcie nowej pracy wiąże się z koniecznością zapoznawania się z całą strukturą organizacyjną i wszelkimi elementami nowego miejsca zatrudnienia. Cały ten proces polega na przystosowaniu się do nowego środowiska. Jednostka, podejmując pracę w nowym miejscu zatrudnienia, z góry obawia się o swoje wejście do organizacji. Zależy jej na pokazaniu się od jak najlepszej strony. Wszystko to wywołuje u niej stan napięcia emocjonalnego, który może korzystnie bądź też niekorzystnie wpłynąć na szybkość jej przystosowania do nowego środowiska. Charakter stresu, bo o takim stanie napięcia emocjonalnego właśnie mowa, może być pozytywny lub negatywny. Zależy to od wymagań stawianych przez organizację nowemu pracownikowi oraz od jego właściwości psychofizycznych.

Stres

Stres przyjmuje postać negatywną w momencie, gdy wymogi pracodawcy przerastają możliwości pracownika. Nie jest on w stanie realizować swoich powinności z powodu braku pewnych umiejętności czy braków w wiedzy. Stres pozytywny natomiast pojawia się, gdy wymagania stawiane nowo zatrudnionemu odpowiadają jego możliwościom psychofizycznym. (M. Gołcz, 2009) Może bez problemu wykonać zadania, jakie zostały mu powierzone. Stres ma olbrzymie znaczenie dla przystosowania społeczno_zawodowego nowej osoby w firmie. Pracownikowi zostają przydzielone zadania, których wykonanie zależy od jego umiejętności i wiedzy, ale i od tego, czy potrafi radzić sobie w nowych sytuacjach.

Podjęciu każdej nowej pracy towarzyszy stres. Nie ma znaczenia, czy jednostka zatrudniana jest po raz pierwszy czy piąty. Istotę wpływu stresu na przystosowanie się stanowi jego charakter, czyli czy jest to stres pozytywny czy też negatywny. Stres pozytywny, jak sama nazwa wskazuje, oddziałuje korzystnie na przystosowanie pracownika, ponieważ motywuje go do działania i odnoszenia sukcesów. gorzej niestety jest w przypadku stresu negatywnego, gdyż ten blokuje właściwe zachowania pracownika, przez co spowalnia jego adaptowanie się do nowego miejsca pracy. Najlepszym rozwiązaniem tego problemu jest rozmowa z pracodawcą bądź przełożonym i poinformowanie go o sytuacjach, które wywołują w nas napięcie.

 

Gołcz M., Stres w pracy. Poradnik dla pracodawcy, Wyd. 3, Warszawa: PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY, 2009.